010 339 3371 (pvm/mpm)

Tilaa lämmitys- ja moottoripolttoöljyt kotiisi

Toimitusehdot polttoaineille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja-asiakkaille (Yleiset toimitusehdot yritys- ja yhteisöasiakkaille kuluttaja-asiakkaiden toimitusehtojen jälkeen) 

YLEISTÄ

Näitä myyntiehtoja sovelletaan Myyjän (Yläneen Rakennuskeskus Oy:n) ja Ostajan välisessä myynnissä, toimituksissa, palvelumuodoissa, vastuissa ja hinnoittelussa.

SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus syntyy Ostajan hyväksyessä Myyjän suullisen, kirjallisen tai sähköisen tarjouksen tai Ostajan tehdessä tilauksen. Ostajan on annettava ennen toimitusten aloittamista tarkat tiedot toimituskohteesta säiliötietoineen, mahdollisesta toimituskohteen yhdyshenkilöstä, toimitusaika-rajoitteista sekä toimituskohteen laskutustiedot. Myyjä tarkistaa Ostajan luottotiedot Ostajan valtuutuksella ja Myyjällä on oikeus kieltäytyä toimituksesta, mikäli Ostaja ei täytä Myyjän määrittelemiä luottokelpoisuusvaatimuksia.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Sopimus on voimassa toimituskohtaisesti tai toistaiseksi siten, kuin erikseen sovitaan.

REKLAMAATIOT

Mahdolliset reklamaatiot on ilmoitettava 8 vuorokauden kuluessa toimituksesta tai laskun päivämäärästä. Toimitukseen ja tuotteeseen liittyvät reklamaatiot ilmoitetaan Yläneen Rakennuskeskuksen puhelinnumeroon 050 4432441 (normaali puhelinmaksu). Hintaan liittyvät huomautukset samoin puhelinnumeroon 050 4432441 (normaali puhelinmaksu).

TOIMITUS- JA YHTEYSTIETOJEN MUUTOS

Toimitus- ja yhteystietojen muutoksesta, laskutus- ja toimitusosoitteista, automaattitäyttöjen kulutustietojen muutoksista sekä muista normaaleista Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttämisen edellyttämistä toimenpiteistä on Ostaja velvollinen ilmoittamaan Myyjälle. Myyjä ei vastaa Ostajalle ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista.

TOIMITUSEHDOT

Normaali toimitusmuoto on toimitus tilauksesta. Myyjän toimitusaika on noin 5 arkipäivän kuluessa tilauksesta, riippuen Myyjän kulloisestakin toimitusvalmiudesta, ellei täsmällisestä toimitusajasta ole erikseen sovittu. Esimerkiksi voimakkaan kysynnän tai muun vastaavan syyn vuoksi toimitusaika voi olla ennakoitua pidempi. Ostaja vastaa siitä, että toimituskohteelle liikkuminen on kaikissa tilanteissa esteetöntä ja siitä, että säiliöauton liikkuminen on turvallista ja tie säilyy vahingoittumattomana. Ostaja vastaa laitteiston turvallisuudesta, säiliöiden asianmukaisesta puhdistuksesta sekä laitteiston turvallisesta käytettävyydestä viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli säiliöautolla ei pääse turvallisesti toimituskohteeseen tai Ostajan laitteet eivät ole viranomaisohjeiden mukaiset, Myyjällä on oikeus olla toimittamatta. Mikäli toimitusta ei voida tehdä asiakkaasta johtuvista syistä, esimerkiksi vanhanmallisen sakaraliittimen tai liukkauden takia, on myyjällä oikeus periä tilaajalta maksu turhasta käynnistä.

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta Myyjällä on oikeus siirtää toimituksia myöhempään ajankohtaan ilman Myyjän korvausvelvollisuutta.

TOIMITUS

Tuotteet toimitetaan asiakkaan säiliöön säiliöautotoimituksella Myyjän kulloistenkin toimitusaikataulujen mukaisesti ilman Ostajalle tehtävää etukäteisilmoitusta. Laskutusmääränä käytetään säiliöauton nestemittarin osoittamaa litramäärää. Purkutapahtuman edellytyksenä on toimiva ylitäytön estin. Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy asiakkaalle täytön tapahduttua. Tuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.

MINIMITOIMITUS

Säiliökohtainen minimitoimitus on kevyissä polttoöljyissä 1000 litraa. Mikäli Ostajan tilaama määrä on vähintään minimimäärä, mutta purkutapahtumassa Ostajan säiliöön mahtuu alle minimitoimitus, Myyjällä on oikeus periä Ostajalta voimassa oleva pientoimituslisä.

Mikäli toimitus jää tilausta pienemmäksi Myyjästä johtuen, voidaan puuttuva määrä erikseen sovittaessa toimittaa jälkitoimituksena (koskee vain kevyttä polttoöljyä; pienin jälkitoimitusmäärä 500 litraa).

http://www.teboil.fi/tuotteet/toimitus-ja-palvelumaksut/.

TUOTTEET

Ostaja on tietoinen varastoinnin vaikutuksista öljyn käytettävyyteen. Lämmityskäytössä samepiste on alhaisin öljyn käyttölämpötila, ja öljy on aina varastoitava tilassa, jossa lämpötila on korkeampi kuin öljyn samepiste. Mikäli on syytä epäillä öljyn lämpötilan laskevan putkistossa tai säiliössä alle samepisteen, Myyjä suosittelee talvilaadun käyttämistä. Toimittajien tuotteiden tuotespesifikaatiot löytyvät internetistä osoitteesta www.teboil.fi, www.neste.fi ja www.st1.fi 

HINTA

Myyjä ja Ostaja sopivat hintaperusteista tilaushetkellä. Tuotteiden laskutus tapahtuu pääsääntöisesti tilauspäivänä sovitulla hinnalla. Mikäli Tuotetta ei mahdu Asiakkaan säiliöön tilattua määrää, on Myyjällä oikeus tarkistaa tilatun Tuotteen yksikköhinta Toimitusmäärää vastaavaksi ja lisäksi veloittaa Asiakkaalta kulloinkin voimassaoleva pientoimituslisä ja muut Myyjälle mahdollisesti aiheutuneet lisäkulut. Lisäksi Myyjällä on tapauskohtaisesti oikeus muuttaa hintoja perustellusta syystä, jollaiseksi katsotaan esimerkiksi muutokset Myyjän kustannustekijöissä.

MAKSUAIKA JA VIIVÄSTYSEHDOT

Myyjä ja Ostaja sopivat maksuajasta tilaustapahtuman yhteydessä. Viivästyneestä maksusta Myyjä perii korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Lisäksi Myyjällä tai hänen edustajallaan on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset maksumuistutus- ja perintäkulut.

VASTUUT

Myyjä vastaa virheistään kuluttajansuojalain mukaisesti. Myyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Ostajan antamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista, tilausvirheestä (väärä tuote) tai siitä, että Ostaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa.

Ostaja vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei täyttöputkistoa, säiliötä ja ylitäytön estintä ole asennettu oikein tai ne eivät vastaa viranomaissäännöksiä ja suosituksia. Ostaja on vastuussa myös vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei säiliöiden täyttämistä ole viranomaismääräysten mukaisesti estetty säiliöiden käytöstä poistamisen jälkeen (täyttöyhteet, ylitäytön estin ja ilmaputki ovat jääneet poistamatta, jne.).

Ostaja on tietoinen siitä, että säiliöiden puhdistus suositellaan tehtäväksi 5 vuoden välein ja että säiliöt tulee tarkastaa määrävälein. Myyjä ei vastaa säiliöiden tai sen putkistojen tai muiden liitännäislaitteiden epäpuhtauksista aiheutuneista vahingoista. Aiheutuneet vahingot katsotaan aina ja poikkeuksetta säiliöiden tai sen putkistojen tai muiden liitännäislaitteiden epäpuhtauksista aiheutuneiksi, mikäli Ostaja ei osoita, että säiliöiden ja sen putkistojen ja muiden liitännäislaitteiden huollot ja puhdistukset on suoritettu asianmukaisesti, ammattilaisten toimesta ja vähintään kerran viimeksi kuluneen 5 vuoden aikana. Lisätietoja sekä ohjeita säiliön, sen putkistojen sekä liitännäislaitteiden huollosta, puhdistuksesta ja kunnossapidosta on saatavilla internetissä esimerkiksi osoitteissa www.lämmitystieto.fi, www.vtt.fi ja www.oil.fi.

Myyjä ei vastaa tuotteelle tai Ostajalle syntyneistä vahingoista, mikäli tuotetta on säilytetty väärin tai jos vahinko on aiheutunut muun kuin Myyjän toimittaman tuotteen sekoittumisesta säiliössä tai käyttökohteessa.

SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Osapuolilla on aina oikeus päättää tämä sopimus noudattaen 30 päivän irtisanomisaikaa. Lisäksi osapuolilla on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, jollaiseksi katsotaan esimerkiksi maksuvelvollisuuden osittainenkin laiminlyönti.

SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.

RIIDANRATKAISU

Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse neuvotteluteitse kumpaakin osapuolta tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan riita Helsingin tai Varsinais-suomen käräjäoikeudessa. Sanotusta huolimatta Asiakkaalla on kuitenkin oikeus saattaa riita kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn siten kuin kuluttajansuojalaissa on säädetty.

 

 

Yleiset toimitusehdot yritys- ja yhteisöasiakkaille

 

YLEISTÄ

Näitä myyntiehtoja sovelletaan Myyjän (Yläneen Rakennuskeskus Oy:n) ja Ostajan välisessä myynnissä, toimituksissa, palvelumuodoissa, vastuissa ja hinnoittelussa. Myyntiehtoja sovelletaan bensiinin, dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn toimituksiin Myyjän toimesta Ostajan säiliöihin.

SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus syntyy Ostajan hyväksyessä Myyjän tarjouksen. Ostajan on annettava hyvissä ajoin ennen toimitusten aloittamista tarkat tiedot sopimukseen liittyvistä toimituskohteista säiliötietoineen, mahdollisista toimituskohteiden yhdyshenkilöistä, toimitusaikarajoitteista sekä toimituskohteiden laskutus- ja mahdolliset viitetiedot. Hyväksymällä tilauksen ja toimitusehdot ostaja hyväksyy myyjän tarjouksen ja vakuuttaa, että antamansa tiedot ovat oikeita.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Sopimus on voimassa hyväksytyn tarjouksen mukaisesti.

REKLAMAATIOT

Mahdolliset reklamaatiot on ilmoitettava 8 vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä. Toimitukseen ja tuotteeseen ja hintaan liittyvät reklamaatiot ilmoitetaan puhelinnumeroon 050 4432441 (normaali puhelinmaksu).

TOIMITUS- JA YHTEYSTIETOJEN MUUTOS

Toimitus- ja yhteystietojen muutoksesta, laskutus- ja toimitusosoitteista, automaattitäyttöjen kulutustietojen muutoksista sekä muista normaaleista Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttämistä edellyttävistä toimenpiteistä on Ostaja velvollinen ilmoittamaan Myyjälle välittömästi. Myyjä ei vastaa Ostajalle Ostajan ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista.

TOIMITUSEHDOT

Normaali toimitusmuoto on toimitus tilauksesta. Myyjän normaali toimitusaika on 3–5 arkipäivän kuluessa tilauksesta, ellei täsmällisestä toimitusajasta ole erikseen sovittu. Voimakkaan kysynnän tai poikkeuksellisten sääolosuhteiden seurauksena toimitusaika voi olla normaalia pidempi. Ostaja vastaa siitä, että toimituskohteelle liikkuminen on kaikissa tilanteissa esteetön, että auton liikkuminen on turvallista ja tie säilyy vahingoittumattomana. Ostaja vastaa laitteiston turvallisuudesta, säiliöiden asianmukaisesta puhdistuksesta sekä laitteiston turvallisesta käytettävyydestä viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli säiliöautolla ei pääse turvallisesti toimituskohteeseen tai Ostajan laitteet eivät ole viranomaisohjeiden mukaiset, Myyjällä on oikeus olla toimittamatta.

Hinta

Myyjä ja Ostaja sopivat hintaperusteista tilaushetkellä. Tuotteiden laskutus tapahtuu tilauspäivänä sovitulla hinnalla. Mikäli Tuotetta ei mahdu Asiakkaan säiliöön tilattua määrää, on Myyjällä oikeus tarkistaa tilatun Tuotteen yksikköhinta Toimitusmäärää vastaavaksi ja lisäksi veloittaa Asiakkaalta kulloinkin voimassaoleva pientoimituslisä ja muut Myyjälle mahdollisesti aiheutuneet lisäkulut. Lisäksi Myyjällä on tapauskohtaisesti oikeus muuttaa hintoja perustellusta syystä, jollaiseksi katsotaan esimerkiksi muutokset Myyjän kustannustekijöissä.

KIINTEÄ TOIMITUS

Myyjä ja Ostaja voivat sopia kiinteästä polttonesteiden toimittamisesta asiakkaan säiliöön seuraavien periaatteiden mukaisesti: Polttonesteet toimitetaan automaattisesti Myyjän ja Ostajan välisen sopimuksen mukaisesti. Toimitustapahtuma voidaan sopia päivittäiseksi, viikoittaiseksi tai näitä harvemmin tapahtuvaksi. Toiminnan sitä edellyttäessä viikoittaisessa toimituksessa voidaan sopia toimituspäivä, -päivät, ei kuitenkaan kellonaikaa. Kiinteä toimitus soveltuu toimituskohteisiin, jossa kulutus on vakaa, eikä ole riippuvainen sääolosuhteiden vaikutuksista, öljyllä tuotetun lämmön tai muun energiatarpeen, kuten tuotannon tai muun toimeliaisuuden vaihtelusta.

Myyjä sopii Ostajan kanssa säiliötiedoista, toimitusosoitteista, kiinteästä toimitusmäärästä ja toimitusrytmistä. Säiliöön toimitetaan sovittu määrä polttonesteitä kussakin purkutapahtumassa. Myyjä voi tarvittaessa purkaa myös sovittua määrää enemmän, mikäli säiliöauton kapasiteetti huomioiden muut purkukohteet sen sallivat. Mikäli säiliöön ei mahdu sovittua toimitusmäärää tai purkutapahtuma estyy Ostajasta johtuvasta syystä, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta siitä Myyjälle syntyvät todennetut kustannukset. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle sovitun toimitusrytmin muuttamisesta, Ostajan kulutuksessa syntyvästä poikkeavuudesta sovittuun, tuotelaadun muutoksesta kuten siirtymisestä kesälaadusta talvilaatuun ja päinvastoin. Myyjä ei vastaa tuotteen mahdollisesta loppumisesta aiheutuvista vahingoista, mikäli Myyjän toimitukset ovat tapahtuneet sovittujen toimitusehtojen mukaisesti.

Säiliön tilavuuden on oltava suhteessa kulutukseen. Toimitukset tapahtuvat maanantain ja perjantain välisenä aikana.

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta Myyjällä on oikeus siirtää ja/tai rajoittaa toimituksia myöhempään ajankohtaan ilman Myyjän korvausvelvollisuutta.

TOIMITUS

Tuotteet toimitetaan asiakkaan säiliöön autotoimituksella. Laskutusmääränä käytetään vaaittua nestemittarin osoittamaa määrää. Purkutapahtuman edellytyksenä on toimiva ylitäytön estin. Omistusoikeus siirtyy asiakkaalle täytön tapahduttua. Tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

MINIMITOIMITUS

Säiliökohtainen minimitoimituserä on lämmitysöljyllä ja moottoripolttoöljyllä 1000 l, bensiinillä ja dieselöljyllä 1500 l. Mikäli Ostajan tilaama määrä on vähintään minimimäärä, mutta purkutapahtumassa Ostajan säiliöön mahtuu alle minimitoimitus, Myyjällä on oikeus periä siitä Ostajalta voimassa oleva pientoimituslisä.

Mikäli toimitus jää tilausta pienemmäksi Myyjästä johtuen, voidaan puuttuva määrä erikseen sovittaessa toimittaa jälkitoimituksena (koskee vain kevyttä polttoöljyä; pienin jälkitoimitusmäärä 500 litraa).

http://www.teboil.fi/tuotteet/toimitus-ja-palvelumaksut/.

TUOTTEET

Ostaja on tietoinen varastoinnin vaikutuksista öljyn käytettävyyteen. Lämmityskäytössä samepiste on alhaisin öljyn käyttölämpötila ja öljy on aina varastoitava tilassa, jossa lämpötila on korkeampi kuin öljyn samepiste. Mikäli on syytä epäillä öljyn lämpötilan laskevan putkistossa tai säiliössä alle samepisteen, Myyjä suosittelee talvilaadun käyttämistä. Toimittajin tuotteiden tuotespesifikaatiot löytyvät sivuilta teboil.fi, neste.fi ja St1.fi

VASTUUT

Myyjä vastaa virheellisen tuotteen tai sovitun toimitusajan viivästymisen aiheuttamasta välittömästä vahingosta. Korvausvastuu ei koske välillisiä eikä epäsuoria vahinkoja, kuten liikevaihdon vähentymistä tai saamatta jäänyttä voittoa. Korvauksen enimmäismäärä on virheellisen tai viivästyneen tuote-erän arvo.

Myyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Ostajan antamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista, tilausvirheestä (väärä tuote) tai siitä, että Ostaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa.

Ostaja vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei täyttöputkistoa, säiliötä ja ylitäytön estintä ole asennettu oikein tai ne eivät vastaa viranomaissäännöksiä ja suosituksia. Ostaja on vastuussa myös vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei säiliöiden täyttämistä ole viranomaismääräysten mukaisesti estetty säiliöiden käytöstä poistamisen jälkeen (täyttöyhteet, ylitäytön estin ja ilmaputki ovat jääneet poistamatta jne).

Ostaja on tietoinen siitä, että säiliöiden puhdistus suositellaan tehtäväksi 5 vuoden välein ja että säiliöt tulee tarkastaa määrävälein. Myyjä ei vastaa säiliöiden epäpuhtaudesta aiheutuneesta vahingosta.

Myyjä ei vastaa tuotteelle tai Ostajalle syntyneistä vahingoista, mikäli tuotetta on säilytetty väärin tai jos vahinko on aiheutunut muun kuin Myyjän toimittaman tuotteen sekoittumisesta säiliössä tai käyttökohteessa.


©2018 Yläneen Rakennuskeskus. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuoja